it-mot-dan-vi.com

Trong Windows, sử dụng dòng lệnh, làm thế nào để kiểm tra xem một cổng từ xa có mở không?

Cách đơn giản trong Windows để kiểm tra xem lưu lượng truy cập có đến một cổng cụ thể trên máy từ xa không?

90
Matt

Tôi đã tìm thấy một viên ngọc quý vào ngày khác từ Microsoft, được thiết kế để thử nghiệm các cổng:

Portqry.exe

"Portqry.exe là tiện ích dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng để giúp khắc phục sự cố kết nối TCP/IP. Portqry.exe chạy trên máy tính chạy Windows 2000, trên máy tính chạy Windows XP, và trên các máy tính chạy Windows Server 2003. Tiện ích báo cáo trạng thái cổng của TCP và cổng UDP trên máy tính mà bạn chọn. "

62
Peter M

Phiên bản nào của Windows? Đối với Windows 8/Server 2012 trở lên, các hoạt động sau trong PowerShell:

Test-NetConnection 128.159.1.1 -Port 80

Một số Googling cũng sẽ bật lên các lựa chọn thay thế sử dụng .NET Framework trực tiếp (vì PowerShell cho phép bạn làm điều đó) cho các hệ thống chạy các phiên bản Windows thấp hơn không có Test-NetConnection có sẵn.

Nếu bạn không phản đối việc sử dụng các tiện ích của bên thứ ba, Nmap cũng là một người bạn rất tốt để có và nó hoạt động từ dòng lệnh.

59
Iszi

Sử dụng lệnh telnet để kết nối với máy chủ trên cổng được chỉ định và xem có thể thiết lập kết nối không.

Thành công :

$ telnet my_server 25
220 my_server ESMTP Postfix

Thất bại :

$ telnet my_server 23632
Connecting To my_server...Could not open connection to the Host, on port 23632:
Connect failed
23
Jørn Schou-Rode

Telnet sẽ hoạt động cho TCP.

Netcat là một công cụ tốt hơn cho những thứ này, bao gồm cả UDP, mặc dù vậy, một số phần mềm AV coi đó là một 'công cụ hacker xấu xa'

7
whatsisname

lệnh sau sẽ liệt kê tất cả các cổng được sử dụng trên máy ...

netstat -a

Đầu ra chứa giao thức, địa chỉ cục bộ, địa chỉ nước ngoài và trạng thái hiện tại

Tài liệu Netstat trên Microsoft.com

1
Baldy

Sử dụng cổng Windows netcat:

>nc -zvv www.google.com 80
www.google.com [108.177.96.103] 80 (http) open
sent 0, rcvd 0
>

>nc -zvv www.google.com 888
www.google.com [108.177.96.147] 888 (?): TIMEDOUT
sent 0, rcvd 0: NOTSOCK
>
0
rustyx