it-mot-dan-vi.com

Tệp và thư mục Windows "Thuộc tính" A hoặc C

Trong Windows Server 2003, trong cột "Thuộc tính" của windows Explorer, một số tệp có "A" hoặc "C" hoặc "AC" hoặc các tệp khác. Chúng có nghĩa là gì?

24
GavinR

Trước windows 8/10 các thuộc tính là:

R = READONLY
H = HIDDEN
S = SYSTEM
A = ARCHIVE 
C = COMPRESSED
N = NOT INDEXED
L = Reparse Points
O = OFFLINE
P = Sparse File
I = Not content indexed
T = TEMPORARY
E = ENCRYPTED

Bạn nên đặc biệt chú ý đến thuộc tính ngoại tuyến vì nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động của phần mềm sao lưu của bạn. Các tệp có thuộc tính O có thể bị bỏ qua hoàn toàn vì phần mềm có thể cho rằng chúng được lưu trữ ở nơi khác.


Hãy xem xét các câu trả lời này trên SO và SF để biết thêm thông tin:

https://superuser.com/questions/1214542/what-do-new-windows-8-10-attribut-mean-no-scrub-file-x-integrity-v-pinn/1215034

https://superuser.com/questions/44812/windows-explorers-file-attribution-column-values

40
Kevin Kuphal

A = bit lưu trữ được đặt
[.__.] C = nén

4
squillman

Một thuộc tính khác là E cho Mã hóa.

4
Knox

Khi Windows 7 "Sao lưu và khôi phục" tạo ra một "hình ảnh hệ thống", nó sẽ đặt nó vào một thư mục cấp gốc có tên WindowsImageBackup, có thuộc tính "I". Lệnh "trợ giúp" của Windows 7 cho biết:

C:\>help attrib
Displays or changes file attributes.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
    [drive:][path][filename] [/S [/D] [/L]]

 +  Sets an attribute.
 -  Clears an attribute.
 R  Read-only file attribute.
 A  Archive file attribute.
 S  System file attribute.
 H  Hidden file attribute.
 I  Not content indexed file attribute.
 [drive:][path][filename]
   Specifies a file or files for attrib to process.
 /S Processes matching files in the current folder
   and all subfolders.
 /D Processes folders as well.
 /L Work on the attributes of the Symbolic Link versus
   the target of the Symbolic Link
2
Dave Burton

D bị thiếu trong danh sách trên, vì vậy trong trường hợp bạn đang tự hỏi như tôi, D là viết tắt của "Thư mục". Có lẽ nó không được bao gồm vì câu hỏi tập trung vào các tệp, không phải thư mục, nhưng tôi đã tìm thấy câu hỏi này trong một tìm kiếm và phải tiếp tục tìm kiếm để tìm ra D là gì, vì vậy, để thuận tiện cho các độc giả tương lai, tôi đã thêm câu trả lời này.

Đây là liên kết đến câu trả lời bao gồm D:

Giá trị cột thuộc tính tệp Windows Explorers

1
jamesc1101

Bạn có thể thao tác các thuộc tính (set/unset) bằng lệnh attrib.

Mở một cmd.exe Nhắc với win+r và sau đó gõ;

ẩn một thư mục:

> attrib +h +s C:\Test\Testing

bỏ ẩn:

> attrib -h -s C:\Test\Testing
1
Ankit Moradiya

Những người khác như sau;

H = Ẩn

S = Tệp hệ thống

R = Chỉ đọc

AHS và R có thể được đặt bởi người dùng hoặc hệ thống, vì người dùng bạn có thể sử dụng lệnh 'attrib' để thêm/xóa thuộc tính. C là một thuộc tính chỉ hệ thống.

Để tìm hiểu thêm về lệnh attrib, hãy chọn một cửa sổ lệnh và nhập 'attrib /?'

0
drgncabe

Một bit chỉ hiển thị khi bạn có phần mềm sao lưu đặt nó để chỉ ra rằng tệp đã được lưu trữ. Khi người dùng thực hiện thay đổi tệp, hệ điều hành sẽ xóa bit lưu trữ, để chỉ ra cho phần mềm sao lưu rằng nếu nó đang thực hiện sao lưu gia tăng hoặc vi sai, thì nó cần sao lưu tệp đã thay đổi đó và đặt lại bit A. Các bản sao lưu tăng dần thiết lập lại bit lưu trữ, để gia tăng tiếp theo sẽ chỉ sao lưu các tệp mới thay đổi. Sao lưu vi sai KHÔNG thiết lập lại bit lưu trữ, vì vậy mọi sao lưu vi sai lấy tất cả các tệp đã thay đổi kể từ lần sao lưu đầy đủ trước đó. Vì vậy, để khôi phục hệ thống vào thứ Sáu, quản trị viên sẽ cần sao lưu hàng tuần từ chủ nhật và chênh lệch mới nhất hoặc TẤT CẢ các mức tăng hàng ngày.

0
Duane

Phần mềm sao lưu có thể xóa bit lưu trữ được đặt khi tệp được sửa đổi. Bằng cách đó, nó có thể được sử dụng để thực hiện sao lưu gia tăng để bỏ qua các tệp đã được sao lưu.

Vì nó có thể được thiết lập và hủy đặt theo ý muốn, nó không nhất thiết là phương pháp đáng tin cậy nhất và tôi nghĩ rằng hầu hết các phần mềm sao lưu sử dụng các tiêu chí phức tạp hơn để xác định những gì cần bao gồm trong một bản sao lưu gia tăng.