it-mot-dan-vi.com

Làm cách nào để xác định OU tài khoản người dùng của tôi trong miền Windows?

Có cách nào (không có trình duyệt Active Directory) để xem OU của tôi khi đăng nhập vào miền không?

29
Luke

Đây là tập lệnh VBS nhanh mà bạn có thể sử dụng để hiển thị thuộc tính DistinguishedName của tài khoản có chứa OU mà tài khoản của bạn đang ở:

set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
set objUser = GetObject("LDAP://" & objSysInfo.UserName)
wscript.echo "DN: " & objUser.distinguishedName

EDIT : Tôi nên nói rằng nó sẽ hiển thị DN của tài khoản trong đó bối cảnh tập lệnh được chạy ...

14
squillman

gpresult/r | tìm "NGOÀI"

sẽ làm điều đó.

47
MathewC

Trong Dấu nhắc lệnh,

whoami /fqdn
23
cychoi

Tôi đã thấy rằng

gpresult -v|more 

cũng hoạt động cho việc này.

6
JJJJNR

Người dùng: adfind -sc u:% tên người dùng% dn

Máy tính: adfind -sc c:% tên máy tính% dn

Adfind khả dụng tại http://www.jonterest.net/freetools/tools/adfind/index.htm

1
benPearce

Tôi có thể chạy như sau trong một cửa sổ cmd

gpresult /r | find "OU"

Ví dụ đầu ra:

USER SETTINGS
--------------
CN=Lastname\, Firstname,OU=Users,OU=Toronto,DC=site,DC=com

  Last time Group Policy was applied: 1/24/2019 at 4:04:04 PM
  Group Policy was applied from:   dc.site.com
  Group Policy slow link threshold:  500 kbps
  Domain Name:            SITE
  Domain Type:            Windows 2008 or later

Nó cũng liệt kê các nhóm người dùng mà bạn là thành viên của:

The user is a part of the following security groups
---------------------------------------------------
  Domain Users
  Everyone
  BUILTIN\Administrators
  BUILTIN\Users
  Performance Log Users
  NT AUTHORITY\INTERACTIVE
  CONSOLE LOGON
  NT AUTHORITY\Authenticated Users
  This Organization
  LOCAL
  custom_security_linux_group
1
kevinf

Tại một lệnh/powershell Nhắc:

dsquery user -name <your-user-name>
0
thetoolman