it-mot-dan-vi.com

Một phiên bản SQL Server là gì?

Khi tôi cài đặt SQL Server 2008 Express, sẽ nhắc tôi tạo một cá thể và hủy bỏ nếu tôi không. Sau đó, tôi thấy thông tin đó trong một mục trong Trình quản lý cấu hình máy chủ Sql trên Dịch vụ máy chủ SQL. Một phiên bản SQL Server là gì?

14
pupeno

Một phiên bản SQL Server là một máy chủ SQL hoàn chỉnh và bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản trên máy nhưng bạn chỉ có thể có 1 phiên bản mặc định.

Một phiên bản SQL Server có bản sao riêng của tệp máy chủ, cơ sở dữ liệu và thông tin bảo mật.

Điều này url có thể giúp bạn

22
Wayne

SQL SERVER INSTANCE Một phiên bản của Cơ sở dữ liệu là bản sao của tệp thực thi sqlservr.exe chạy như một dịch vụ hệ điều hành. Mỗi phiên bản quản lý một số cơ sở dữ liệu hệ thống và một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu người dùng. Mỗi máy tính có thể chạy nhiều phiên bản của Cơ sở dữ liệu độc lập với các phiên bản khác.

SQL Server bao gồm ba phần chính: 1. Một công cụ, là phần mềm được khởi động bởi một vài dịch vụ Windows thực hiện tra cứu, sắp xếp và các hành động khác; 2. Siêu dữ liệu như cơ sở dữ liệu hệ thống chính và msdb; 3. Cơ sở dữ liệu người dùng nơi lưu trữ dữ liệu.

The master database contains the information that the engine reads when it starts up. It includes such things as security settings, file locations, sort orders, and database locations. The msdb database contains the information used by the SQL Server Agent program and information about maintenance plans. Yet another system database, called model, is the "template" from which other databases are created. Finally, the tempdb database is the "scratch" area that the engine software uses. This format holds true for all versions of SQL Server, although other control mechanisms are also implemented as Dynamic Link Libraries, or DLL’s.

This means that a single installation of SQL Server has only one set of certain data, such as server-level security credentials, scheduling information, temporary files and other meta-data.

Beginning with SQL Server 2000, you can run multiple copies of the software, using what Microsoft calls Instances. Instances share a few files between them, mostly dealing with client tools. This allows you to have two different system administrators (sa accounts) and other server-level security on the same hardware. So if you have different security needs, say running more than one company with different administrators, you can install multiple copies of SQL Server on the same hardware.

Another advantage is that since some of the files that run the Instance are duplicated, you can apply service packs separately to each Instance. That way you can Host several applications on the same hardware that require different service pack levels.

Trường hợp cũng cho phép bạn làm việc với nhiều phiên bản và thậm chí phiên bản của sản phẩm. Bạn có thể cài đặt Instances bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi SQL Server được cài đặt và chạy một thời gian. Vì vậy, đối với Instance (không có ý định chơi chữ), bạn có thể cài đặt SQL Server 2005 Express Edition, SQL Server 2005 Enterprise Edition, SQL Server 2008 Standard Edition và SQL Server 2008 R2 Developer Edition, tất cả trên cùng một phần cứng.

If a connection request specifies only the name of the computer only, then connection is made to the default instance. A named instance is one where you specify an instance name when installing the instance. A connection request must specify both the computer name and instance name in order to connect to the instance. The computer name and instance name are specified in the format computer_name\instance_name.

Các thực thể áp dụng chủ yếu cho công cụ cơ sở dữ liệu và các thành phần hỗ trợ của nó, không áp dụng cho các công cụ máy khách. Khi bạn cài đặt nhiều phiên bản, mỗi phiên bản sẽ có một bộ: 1. Cơ sở dữ liệu hệ thống và người dùng. 2. Các dịch vụ SQL Server và SQL Server Agent. Đối với các trường hợp mặc định, tên của các dịch vụ vẫn là MSSQLServer và SQLServerAgent. Đối với các phiên bản được đặt tên, tên của các dịch vụ được thay đổi thành MSSQL $ instancename và SQLAgent $ instancename, cho phép chúng được khởi động và dừng độc lập với các phiên bản khác trên máy chủ. Các công cụ cơ sở dữ liệu cho các trường hợp khác nhau được khởi động và dừng sử dụng dịch vụ SQL Server được liên kết. Các dịch vụ SQL Server Agent quản lý các sự kiện theo lịch trình cho các phiên bản liên quan của công cụ cơ sở dữ liệu. 3. Các khóa đăng ký được liên kết với công cụ cơ sở dữ liệu và các dịch vụ SQL Server và SQL Server Agent tách biệt các phiên bản và bản phát hành .. 4. Địa chỉ kết nối mạng để các ứng dụng có thể kết nối với các phiên bản cụ thể.

2
Dhyan Mohandas