it-mot-dan-vi.com

CentOS: Liệt kê các RPM đã cài đặt theo ngày cài đặt / cập nhật?

Tôi đang sử dụng máy CentOS. Tôi đã cập nhật và cài đặt một số gói một vài tuần trước, nhưng tôi không nhớ tên của mỗi gói hoặc tên của mọi phụ thuộc. Tôi đã sử dụng yum.

Tôi có thể liệt kê các gói trên hệ thống của mình trước ngày chúng được cài đặt hoặc cập nhật lần cuối không?

47
Stefan Lasiewski

Để liệt kê tất cả các gói và ngày cài đặt của chúng, mới nhất trước tiên:

rpm -qa --last
68
peonicles

Điều này sẽ hoạt động trên bất kỳ máy dựa trên RPM:

rpm -qa --qf '%{INSTALLTIME} (%{INSTALLTIME:date}): %{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}.%{Arch}\n' | sort -n

(Để có danh sách tất cả các thẻ có thể, hãy sử dụng rpm --querytags.)

24
bhm