it-mot-dan-vi.com

Quá trình này STAT chỉ ra điều gì?

enter image description here

Nếu bạn kiểm tra STAT column Trong hình trên, bạn sẽ thấy Ss S S< SN and R+ Điều này biểu thị điều gì? Process states. Nếu có, thì tầm quan trọng của 'Ss S< SN and R+' Là gì?

49
mr_eclair

Đây thực sự là các trạng thái quá trình. Các quy trình nói rằng ps chỉ ra là:

D Uninterruptible sleep (usually IO)
R Running or runnable (on run queue)
S Interruptible sleep (waiting for an event to complete)
T Stopped, either by a job control signal or because it is being traced.
W paging (not valid since the 2.6.xx kernel)
X dead (should never be seen)
Z Defunct ("zombie") process, terminated but not reaped by its parent.

và các ký tự bổ sung là:

< high-priority (not Nice to other users)
N low-priority (Nice to other users)
L has pages locked into memory (for real-time and custom IO)
s is a session leader
l is multi-threaded (using CLONE_THREAD, like NPTL pthreads do)
+ is in the foreground process group 

Bạn cũng có thể tìm thấy tất cả điều này bằng cách tìm trong trang man cho ps, cụ thể là PROCESS STATE CODES phần.

84
Goez