it-mot-dan-vi.com

Giữ quyền với rsync

Giả sử tôi có tệp a.txt trong LINUX với sự cho phép 0664. Khi tôi sử dụng rsync để sao chép tệp vào máy Mac của mình bằng rsync -r -t -v LINUX MAC, sự cho phép của tập tin trở thành 0644.

Làm cách nào tôi có thể giữ quyền cho tệp khi sử dụng rsync? Tùy chọn -g không hoạt động.

64
prosseek

Bạn muốn cờ -p:

  -p, --perms         preserve permissions

Tôi có xu hướng luôn luôn sử dụng cờ -a, là tổng hợp của -p và một số cờ hữu ích khác:

  -a, --archive        archive mode; equals -rlptgoD (no -H,-A,-X)

Cả hai được lấy thẳng từ trang web rsync .

86
jmtd