it-mot-dan-vi.com

Làm thế nào để tôi có được sar để hiển thị cho ngày hôm trước?

trên các máy chủ của chúng tôi, nhập sar hiển thị số liệu thống kê tải hệ thống cho ngày hôm nay bắt đầu từ nửa đêm, có thể hiển thị số liệu thống kê của ngày hôm nay không?

44
xenoterracide

Thông thường, sysstat , cung cấp lệnh sar, giữ nhật ký trong /var/log/sysstat/ hoặc là /var/log/sa/ với tên tệp như /var/log/sysstat/sadd trong đó dd là một giá trị số cho ngày trong tháng (bắt đầu từ 01). Theo mặc định, tệp từ ngày hiện tại được sử dụng; tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tệp được sử dụng với -f chuyển đổi dòng lệnh. Do đó, vào ngày 3 của tháng, bạn sẽ làm một cái gì đó như:

sar -f /var/log/sysstat/sa03

Nếu bạn muốn giới hạn phạm vi thời gian, bạn có thể sử dụng -s-e thông số. Nếu bạn muốn thường xuyên lấy tệp của ngày hôm qua và không bao giờ có thể nhớ ngày và có GNU ngày bạn có thể thử

sar -f /var/log/sysstat/sa$(date +%d -d yesterday)

Tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc trang hướng dẫn cho sar .

65
Steven D

Hãy thử lệnh như sau để có được chi tiết sử dụng bộ nhớ lịch sử.

sar -r -f /var/log/sa/sa01

Các tệp trong /var/log/sa ghi lại mọi thứ trên thế giới.

6
Sidhartha