it-mot-dan-vi.com

Cài đặt / Proc / sys / vm / drop_caches để xóa bộ đệm

Là một phần của việc thực hiện một số thời gian bộ đệm lạnh, tôi đang cố gắng giải phóng bộ đệm của hệ điều hành. tài liệu kernel (lấy ra tháng 1 năm 2019) nói:

drop_caches

Writing to this will cause the kernel to drop clean caches, as well as
reclaimable slab objects like dentries and inodes. Once dropped, their
memory becomes free.

To free pagecache:
  echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free reclaimable slab objects (includes dentries and inodes):
  echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free slab objects and pagecache:
  echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

This is a non-destructive operation and will not free any dirty objects.
To increase the number of objects freed by this operation, the user may run
`sync' prior to writing to /proc/sys/vm/drop_caches. This will minimize the
number of dirty objects on the system and create more candidates to be
dropped.

This file is not a means to control the growth of the various kernel caches
(inodes, dentries, pagecache, etc...) These objects are automatically
reclaimed by the kernel when memory is needed elsewhere on the system.

Use of this file can cause performance problems. Since it discards cached
objects, it may cost a significant amount of I/O and CPU to recreate the
dropped objects, especially if they were under heavy use. Because of this,
use outside of a testing or debugging environment is not recommended.

You may see informational messages in your kernel log when this file is
used:

  cat (1234): drop_caches: 3

These are informational only. They do not mean that anything is wrong
with your system. To disable them, echo 4 (bit 3) into drop_caches.

Tôi hơi sơ sài về các chi tiết. Đang chạy

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

giải phóng pagecache, răng và inodes. Đồng ý.

Vì vậy, nếu tôi muốn hệ thống bắt đầu lưu lại bộ đệm một cách bình thường, trước tiên tôi có cần đặt lại về 0 không? Hệ thống của tôi có giá trị hiện được đặt thành 0, mà tôi giả sử là mặc định. Hay nó sẽ tự thiết lập lại? Tôi thấy ít nhất hai khả năng ở đây và tôi không chắc cái nào đúng:

 1. echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches giải phóng pagecache, răng và inodes. Hệ thống sau đó ngay lập tức bắt đầu lưu lại bộ nhớ cache. Tôi không chắc chắn những gì tôi mong đợi giá trị trong /proc/sys/vm/drop_caches để làm nếu đây là trường hợp. Quay trở về 0 gần như ngay lập tức?

 2. Nếu /proc/sys/vm/drop_caches được đặt thành 3, hệ thống không thực hiện bất kỳ bộ nhớ đệm nào cho đến khi được đặt lại về 0.

Trường hợp nào là đúng?

89
Faheem Mitha

Nó không dính - bạn chỉ cần ghi vào tệp để làm cho nó giảm bộ nhớ cache và sau đó nó ngay lập tức bắt đầu lưu lại bộ đệm.

Về cơ bản khi bạn ghi vào tệp đó, bạn không thực sự thay đổi cài đặt, bạn đang phát lệnh cho kernel. Hạt nhân hoạt động trên lệnh đó (bằng cách thả bộ đệm) sau đó tiếp tục như trước.

114
TomH