it-mot-dan-vi.com

Làm thế nào để mở cùng thư mục trong một bảng khác trong Midnight Commander?

Trong Midnight Commander, làm thế nào để nhanh chóng đặt bảng bên phải vào cùng thư mục với bảng bên trái (và ngược lại)?

83
Ivan

Các phiên bản mới hơn của Midnight Commander sử dụng Alt-o (cũng là ESC theo sau là o) để làm điều này.

Các phiên bản cũ hơn đã sử dụng Alt-o để thực hiện một thư mục thay đổi thành thư mục hiện được tô sáng, do đó, nó sẽ phụ thuộc vào bản dựng bạn đang sử dụng.

56
miguel.de.icaza

AltO mở thư mục con trỏ của bạn đang bật.

AltI mở thư mục của bảng điều khiển hoạt động trên bảng khác.

Đã thử nghiệm trên MC 4.7

94
Csq

Đối với tôi trong iTerm2, Esci (Báo chí đầu tiên esc và sau khi nhấn i không cùng lúc) đang hoạt động tốt trên máy Mac của tôi,

10
Ámon Tamás

Đối với thiết bị đầu cuối os x:

Nhấn ⌘ command+⌥ option+o, bạn sẽ thấy 'Tùy chọn là Meta'.

Hiện nay ⌘ command+i làm.

0
rofrol