it-mot-dan-vi.com

URL được tải hai lần trên mỗi trang

Joomla: 3.3.0

HomepageAnother Page

Vấn đề xảy ra trên mỗi trang. creact.com được tải trên mỗi trang và liên kết thực sự cũng vậy.

Tệp htaccess được sửa đổi với các dòng sau:

### START WILDCARD ##################
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_Host} ^(.*)\.creact\.com [NC]
RewriteCond %{HTTP_Host} !^www\.creact\.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://c999.xxxxx.de/?u=%{HTTP_Host} [L]
### ENDE WILDCARD ###################

Tôi đã loại bỏ những dòng này, nhưng tôi đã không thành công. Sau đó, tôi đã tắt plugin chuyển hướng nhưng không thành công. Tôi nên làm gì để khắc phục vấn đề này?

2
Joomla Agency

Vấn đề này được gây ra bởi các thuộc tính src trống của một vài thẻ:

* <script src="">
* <iframe src="">
* <link href="">
* <img src="">

Bất cứ khi nào bất kỳ phương tiện/trang nào được giới thiệu với một nguồn trống, nó sẽ yêu cầu URL hiện tại.

Hãy tưởng tượng rằng bạn có <img src=""> trên trang tại http://www.example.com/ . Vấn đề lớn là mỗi trường hợp của <img src=""> đưa ra yêu cầu / trong tất cả các trình duyệt, là trang chủ của tên miền.

3
Shyam