it-mot-dan-vi.com

Làm thế nào để loại bỏ menu cha khỏi url?

Hệ thống menu Joomla bao gồm tên cha của menu trong cấu trúc URL cho các mục menu phụ như sau:

https://www.mysite.com/parent/page

Tôi muốn xóa thư mục mẹ khỏi url như sau:

https://www.mysite.com/page

Làm thế nào có thể được thực hiện?

2
steveorg

Một cách "sạch" để giải quyết vấn đề này từ bên trong Joomla là tạo mục menu con trong menu ẩn, sau đó tham chiếu (trong menu thực) mục menu con bằng cách sử dụng một mục menu loại "Bí danh mục menu". Tôi thường chống lại tất cả các plugin viết lại URL đó vì chúng thường gây hại nhiều hơn là tốt, đặc biệt là trên các trang web có lưu lượng truy cập cao.

3
itoctopus

Có thể được thực hiện với lõi, nhưng có rất nhiều phần mở rộng cho phép viết lại uri. Đơn giản nhất cho yêu cầu của bạn là https://extensions.j Joomla.org/extension/direct-alias/

1
jamesgarrett