it-mot-dan-vi.com

Có hướng dẫn để cập nhật tiện ích mở rộng 2.5 lên 3.x không?

Tôi đã tìm kiếm xung quanh một chút nhưng chưa tìm thấy hướng dẫn. Một cái gì đó với một danh sách kiểm tra sẽ là tuyệt vời.

2
Nick Weavers

Mặc dù không phải là một hướng dẫn mở rộng như Điều chỉnh phần mở rộng Joomla 1.5 thành Joomla 2.5 hai bài viết tương thích ngược này trên Joomla Doc's đã giúp chúng tôi.

Cập nhật

Nick cũng tìm thấy bài viết không phải của Joomla Doc này:

6
Craig

Có một trang tài liệu giải thích các vấn đề tương thích ngược tiềm ẩn giữa 2,5 và 3.x. http://docs.j Joomla.org/Potential_backward_compabilities_issues_in_J Joomla_3_and_J Joomla_Pl platform_12.2

Hãy chắc chắn rằng bạn không sử dụng bất kỳ phương thức bị loại bỏ và loại bỏ nào được tìm thấy trong đó và tiện ích mở rộng sẽ hoạt động trong J3.x.

1
Bakual