it-mot-dan-vi.com

Ghi đè hình ảnh giới thiệu blog

Trong khi cố gắng ghi đè cách hiển thị hình ảnh giới thiệu trong bố cục blog (tôi muốn thêm một lớp vào hình ảnh), tôi chạy vào mã này trong templates/MYTEMPLATE/html/com_content/category/blog_item.php:

<?php echo JLayoutHelper::render('joomla.content.intro_image', $this->item); ?>

Cách tốt nhất/chính xác để ghi đè lên điều này và kiểm soát cách hiển thị hình ảnh giới thiệu của tôi?

8
johanpw

Bạn sẽ muốn khớp đường dẫn mà bạn gửi làm tham số đầu tiên trong mẫu của bạn tại templates/*your_template*/html/layouts/

Vì vậy, trong ví dụ bạn đã liệt kê <?php echo JLayoutHelper::render('joomla.content.intro_image', $this->item); ?> sao chép tệp hiện tại layouts/joomla/content/intro_image.php Thành templates/*your_template*/html/layouts/joomla/content/intro_image.php Và nên sử dụng phiên bản trong mẫu của bạn thay vì bố cục mặc định.

9
David Fritsch