it-mot-dan-vi.com

Hạn chế quyền truy cập của người dùng vào danh mục com_content cụ thể

Tôi muốn hạn chế quyền truy cập của người dùng chỉ vào một danh mục cụ thể cho thành phần nội dung. Tôi có một ý tưởng để tạo nhóm người dùng mới, cấp quyền truy cập vào nhóm này để chỉnh sửa danh mục này và sau đó gán người dùng cho nhóm này. Có giải pháp nào khác ngoài việc tạo nhóm không?

6
turson

Có 2 cách có thể, tôi trả lời cả hai cách trong câu trả lời riêng biệt. Câu trả lời này sử dụng biến thể loại trừ. Bạn phải tạo một nhóm người dùng mới, đặt nhóm người dùng này là con của nhóm người dùng của Trình quản lý ăn trộm. Sau đó, bạn thay đổi quyền của từng danh mục để từ chối quyền truy cập cho nhóm người dùng này.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước (Joomla 2.5 vì câu hỏi được gắn thẻ với phiên bản này, nó sẽ hoạt động theo cách tương tự trong Joomla 3+):

 1. Tạo nhóm người dùng với Trình quản lý trực tuyến là cha mẹ Add user group

 2. Tạo người dùng và thêm nó vào nhóm người dùng mới Add user

 3. Thay đổi quyền của tất cả các danh mục (Tất cả các danh mục con sẽ có cùng quyền, vì vậy có thể bạn bọc tất cả các danh mục trong một và cấm truy cập ở đó) Change category permissions

 4. Tạo một danh mục và cho phép truy cập vào nhóm này Add new category

 5. Đăng nhập với người dùng mới và kiểm tra thành phần nội dung User View

 6. Tạo một bài viết Add article with new user

6
Harald Leithner

Có 2 cách có thể, tôi trả lời cả hai cách trong câu trả lời riêng biệt. Câu trả lời này tạo ra một nhóm người dùng hoàn toàn mới. Bạn phải tạo một nhóm người dùng mới, đặt nhóm người dùng này là con của nhóm người dùng của Công cộng. Thêm nhóm vào cấp độ truy cập đặc biệt của người dùng và cho phép nhóm truy cập vào phụ trợ và com_content. Sau đó, bạn thay đổi quyền của từng danh mục để cho phép truy cập cho nhóm người dùng này.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước (Joomla 2.5 vì câu hỏi được gắn thẻ với phiên bản này, nó sẽ hoạt động theo cách tương tự trong Joomla 3+):

 1. Tạo nhóm người dùng với mẹ Add user group

 2. Thêm nhóm người dùng để truy cập cấp độ Đặc biệt Add access level

 3. Tạo người dùng và thêm nó vào nhóm người dùng mới Create User

 4. Thêm quyền truy cập quản trị viên vào nhóm người dùng Add backend permissions

 5. Thêm quyền cho thành phần nội dung Add component access

 6. Tạo một danh mục và đặt quyền cho danh mục này Create category

 7. Đăng nhập với Người dùng mới và kiểm tra thành phần nội dung User View

 8. Tạo một bài viết Add article with new user

6
Harald Leithner