it-mot-dan-vi.com

Phím tắt trên bàn phím Gmail để chọn tất cả các cuộc hội thoại phù hợp với tìm kiếm này?

Bạn có thể sử dụng * a, nhưng điều này chỉ chọn các cuộc hội thoại trên trang hiện tại. Tôi muốn chọn tất cả các cuộc hội thoại mà không cần sử dụng chuột, IE để xóa hàng trăm email khỏi một người gửi cụ thể.

10
Ben Gartner

Tôi không thể tìm thấy cách nào để thực hiện việc này một cách dễ dàng mà không cần chuột, liên kết "Chọn tất cả các cuộc hội thoại ..." thậm chí không thể chọn bằng cách sử dụng phím Tab, vì vậy bạn không thể giải quyết theo cách đó.

Tôi nghĩ điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục nhấn * a, sau đó #, sau đó * a, sau đó # ...

1
x3ja