it-mot-dan-vi.com

Các tập tin dead.letter làm gì

Thỉnh thoảng tôi tìm thấy các tệp dead.letter trong thư mục $HOME. Họ dùng để làm gì?

68
Maciej Piechotka

Một chương trình đã cố gắng gửi thư và thất bại (điều này rất có thể) hoặc bạn đang ở giữa viết thư và đã thoát ra, vì vậy khách hàng đã lưu bản nháp trong dead.letter. Từ trang mail man:

Thông thường, khi bạn hủy bỏ một tin nhắn có hai ký tự ngắt (thường là control-C), thư sẽ sao chép một phần chữ cái vào tệp dead.letter trong thư mục chính của bạn.

68
Michael Mrozek

Trong trường hợp của tôi, đó là một cảnh báo cho cái chết của ổ cứng của tôi: '(.

Thật tốt khi biết những gì đã xảy ra bằng cách đọc nội dung của tệp.

Thêm thông tin có sẵn trên các tập tin nó tự.

0
Black Mrx