it-mot-dan-vi.com

Fedora tương đương với gói xây dựng Debian là gì?

Fedora tương đương với gói xây dựng Debian là gì?

128
Steve Burdine

Tương đương gần nhất có lẽ sẽ là cài đặt các gói dưới đây:

su -    
yum install make automake gcc gcc-c++ kernel-devel

Tuy nhiên, nếu bạn không quan tâm đến sự tương đương chính xác và ổn với việc kéo theo rất nhiều gói, bạn có thể cài đặt tất cả các công cụ phát triển và thư viện bằng lệnh dưới đây.

su -
yum groupinstall "Development Tools" "Development Libraries"
129
user1295

Đối với Fedora 23 trở lên:

dnf install @development-tools

67
Alexander

Lệnh là yum-builddep. Nó được bao gồm trong gói yum-utils.

Sudo yum install yum-utils
Sudo yum-builddep $the_pkg_you_want_to_build
11
Chadversary