it-mot-dan-vi.com

Làm cách nào để tắt thông báo email Facebook?

Facebook gửi cho tôi rất nhiều thông báo trên email của tôi và đôi khi nó làm tôi khó chịu. Làm thế nào tôi có thể vô hiệu hóa tất cả các thông báo này? Tôi chỉ muốn kiểm tra các tin nhắn đến chỉ khi tôi mở trang web Facebook.

7
Amr Elgarhy
  1. Tài khoản (trên cùng bên phải)> Cài đặt tài khoản > Thông báo .
  2. Bỏ chọn tất cả các thông báo bạn không muốn.
    [.___.] Nếu bạn có rất nhiều trong số chúng mà bạn muốn bỏ chọn, bạn có thể sử dụng một Toggle Checkbox bookmarklet .
  3. Nhấn Lưu thay đổi ở dưới cùng.

Lưu ý rằng nó nói ở phía dưới:

Ngay cả khi bạn tắt tất cả các thông báo, đôi khi chúng tôi có thể cần gửi email cho bạn các thông báo quan trọng về tài khoản của bạn

Bạn cũng có thể tạo bộ lọc trong ứng dụng email khách của mình chỉ lọc email thông báo .

11
Senseful