it-mot-dan-vi.com

Ví dụ về phóng to / thu phóng để xem chi tiết

Tôi đang tìm kiếm các ví dụ về giao diện nơi người dùng được hiển thị một phần của UI được phóng to hoặc phóng to để họ có thể thực hiện một tác vụ chi tiết.

Một ví dụ sẽ là văn bản phóng to trên iPhone khi định vị con trỏ.

(Nền tảng là tôi đang làm việc trên dòng thời gian video nơi con trỏ cần được định vị với độ chính xác cao hơn pixel cho phép, vì vậy tôi nghĩ rằng một số chế độ xem được phóng to có thể giúp ích. ).

Bất kỳ trợ giúp hoặc cảm hứng sẽ được nhiều đánh giá cao.

4
edeverett

tiện ích dòng thời gian SIMILE cung cấp dòng thời gian hai tỷ lệ.

3
FabienAndre

Điều này có trả lời câu hỏi của bạn không: Thu phóng tự động phụ thuộc tốc độ [Igarashi và Hinckley, 2000]?

1
FabienAndre