it-mot-dan-vi.com

JEvents thay đổi "Sự kiện mới nhất" -Module align

Có cách nào để thay đổi sự liên kết của các sự kiện mới nhất của JEvents thành ngang thay vì dọc không?

Có lẽ trong div class="jeventslatest"?

Điều này nên được liên kết dọc.

Jevents

7
Stefan Sprenger

thêm một hậu tố lớp mô-đun vào mô-đun và sau đó thêm kiểu dáng của riêng bạn trong mẫu của bạn. Phải thực sự nhìn thấy mã để cho bạn biết cần thêm/ghi đè kiểu nào.

2
oasisfleeting