it-mot-dan-vi.com

Có cách nào để xem chi tiết về tất cả các luồng mà một tiến trình có trong Linux không?

Đối với Windows, tôi nghĩ Process Explorer hiển thị cho bạn tất cả các luồng trong một quy trình.

Có một tiện ích dòng lệnh tương tự cho Linux có thể cho tôi biết chi tiết về tất cả các luồng mà một quá trình cụ thể đang sinh ra không?


Tôi nghĩ rằng tôi nên làm cho mình rõ ràng hơn. Tôi không muốn xem quy trình xử lý, nhưng một danh sách tất cả các chuỗi được sinh ra bởi một quy trình cụ thể

Xem ảnh chụp màn hình này

alt text

Làm thế nào điều này có thể đạt được trong Linux? Cảm ơn!

110
Lazer

Công cụ cổ điển top hiển thị các quy trình theo mặc định nhưng có thể được yêu cầu hiển thị các luồng bằng phím H hoặc -H tùy chọn dòng lệnh. Ngoài ra còn có htop , tương tự như top nhưng có cuộn và màu sắc; nó hiển thị tất cả các chủ đề theo mặc định (nhưng điều này có thể được tắt). ps cũng có một vài tùy chọn để hiển thị chủ đề, đặc biệt là H-L.

Ngoài ra còn có các công cụ GUI có thể hiển thị thông tin về các luồng, ví dụ qps (trình bao bọc GUI đơn giản xung quanh ps) hoặc conky (trình giám sát hệ thống có rất nhiều tùy chọn cấu hình).

Đối với mỗi quy trình, rất nhiều thông tin có sẵn trong /proc/12345 Ở đâu 12345 là ID tiến trình. Thông tin về mỗi luồng có sẵn trong /proc/12345/task/67890 Ở đâu 67890 là ID luồng nhân. Đây là nơi ps, top và các công cụ khác lấy thông tin của họ.

111

Liệt kê các chủ đề trong Linux

Hiện tại cung cấp câu trả lời

Tôi muốn làm rõ rằng mỗi câu trả lời ở đây sẽ cung cấp cho bạn chính xác những gì bạn đã chỉ định, một danh sách tất cả các luồng liên quan đến một quy trình, điều này có thể không rõ ràng trong htop vì nó, theo mặc định, liệt kê tất cả các luồng trên hệ thống, không chỉ là quá trình mà là top -H -p <pid> hoạt động tốt hơn chẳng hạn:

top - 00:03:29 up 3 days, 14:49, 5 users, load average: 0.76, 0.33, 0.18
Tasks: 18 total,  0 running, 18 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 22.6%us, 5.7%sy, 4.2%ni, 66.2%id, 0.8%wa, 0.5%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem:  2063948k total, 1937744k used,  126204k free,  528256k buffers
Swap: 1052220k total,  11628k used, 1040592k free,  539684k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
30170 daniel  20  0 371m 140m 107m S 10.0 7.0  0:31.37 source:src
30066 daniel  -90  0 371m 140m 107m S 2.0 7.0  0:07.87 clementine
30046 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:32.05 clementine
30049 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.03 clementine
30050 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.31 clementine
30051 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30052 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30053 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30054 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.03 clementine
30055 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30056 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30057 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.04 clementine
30058 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30060 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.16 clementine
30061 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30062 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30064 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine
30065 daniel  20  0 371m 140m 107m S 0.0 7.0  0:00.00 clementine

Là một ghi chú bên, chủ đề với -90 thực sự là một chủ đề thời gian thực.

nhưng

Ngoài ra còn có một tùy chọn khác là CLI thật ps -e -T | grep <application name or pid>

 • -e hiển thị tất cả các quy trình
 • -T liệt kê tất cả các chủ đề
 • | dẫn đầu ra cho lệnh tiếp theo
 • grep cái này lọc nội dung

Đây là một ví dụ:

$ ps -e -T | grep clementine
 PID SPID TTY     TIME CMD    # this is here for clarity
30046 30046 pts/2  00:00:17 clementine
30046 30049 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30050 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30051 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30052 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30053 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30054 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30055 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30056 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30057 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30058 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30060 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30061 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30062 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30064 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30065 pts/2  00:00:00 clementine
30046 30066 pts/2  00:00:03 clementine

Mỗi trong số chúng có cùng một PID để bạn biết chúng đang trong cùng một quy trình.

67
Daniel Hill

htop , phiên bản chửi rủa trên cùng, có tùy chọn hiển thị để hiển thị tất cả các luồng cho mỗi quy trình trong chế độ xem dạng cây. Bắt đầu htop và nhấn F5 sẽ cho kết quả:

Screenshot of htop

38
Michael Mrozek

Bạn có thể thử sử dụng:

/usr/bin/pstree $PID

Ví dụ:

# pstree -p `pidof iceweasel`
iceweasel(3630)─┬─{iceweasel}(3662)
        ├─{iceweasel}(3663)
        ├─{iceweasel}(3664)
        ├─{iceweasel}(3665)
        ├─{iceweasel}(3666)
        ├─{iceweasel}(3674)
        ├─{iceweasel}(3675)
        ├─{iceweasel}(3676)
        ├─{iceweasel}(3677)
        ├─{iceweasel}(3681)
        ├─{iceweasel}(3682)
        ...

Mỗi luồng có PID riêng.

22
user2496

Hai công cụ tiêu chuẩn để hiển thị thông tin quy trình là pstop (và htop tương tự/ được cải thiện ).

Ghi chú:

 • Nhiều chương trình thay đổi tên rõ ràng của các chủ đề thành một cái gì đó có ý nghĩa, các công cụ dưới đây có thể hiển thị tên nhị phân hoặc tên rõ ràng đó (kiểm tra PID 1086 trong các ví dụ bên dưới).
 • Trong các ví dụ dưới đây, tôi đã loại bỏ hầu hết quá trình để giữ câu trả lời ngắn gọn.
 • Ví dụ đối số lệnh dưới đây là những cái phổ biến. kiểm tra trang chủ để biết các lựa chọn thay thế (ps -m, ps m, ps H...)

Chế độ xem thời gian thực của tất cả hoặc quá trình, sử dụng top -H

top - 16:24:42 up 3:49, 3 users, load average: 0.23, 0.29, 0.31
Threads: 503 total,  2 running, 501 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 9.7 us, 1.6 sy, 0.0 ni, 88.5 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem:  3938668 total, 2148708 used, 1789960 free,  133524 buffers
KiB Swap: 3903484 total,    0 used, 3903484 free.  822904 cached Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
 1054 root   20  0 258664  3524  2692 S 0.0 0.1  0:00.00 rsyslogd
 1086 root   20  0 258664  3524  2692 S 0.0 0.1  0:00.03 in:imuxsock
 1087 root   20  0 258664  3524  2692 S 0.0 0.1  0:00.00 in:imklog
 1090 root   20  0 258664  3524  2692 S 0.0 0.1  0:00.05 rs:main Q:Reg
 2452 fpiat   20  0  25292  7520  3580 S 0.0 0.2  0:00.69 bash     
 2495 fpiat   20  0  25088  6988  3256 S 0.0 0.2  0:00.05 bash

Chế độ xem tức thì của tất cả quá trình và chuỗi, sử dụng ps -eLf

$ ps -eLf
UID    PID PPID  LWP C NLWP STIME TTY     TIME CMD
root   1054   1 1054 0  4 12:34 ?    00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root   1054   1 1086 0  4 12:34 ?    00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root   1054   1 1087 0  4 12:34 ?    00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
root   1054   1 1090 0  4 12:34 ?    00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
franklin 2452 2448 2452 0  1 12:35 pts/0  00:00:00 /bin/bash
franklin 2495 2448 2495 0  1 12:36 pts/1  00:00:00 /bin/bash

Chủ đề thông tin của một quá trình, sử dụng ps -T

ps -T -C rsyslogd
 PID SPID TTY     TIME CMD
 1054 1054 ?    00:00:00 rsyslogd
 1054 1086 ?    00:00:00 in:imuxsock
 1054 1087 ?    00:00:00 in:imklog
 1054 1090 ?    00:00:00 rs:main Q:Reg

(lưu ý: sử dụng một trong hai tùy chọn -C command, hoặc là -p PID để chọn quy trình)

Chi tiết chủ đề thông tin của một quy trình, sử dụng tùy chỉnh ps

$ ps -L -o pid,lwp,pri,Nice,start,stat,bsdtime,cmd,comm -C rsyslogd
 PID  LWP PRI NI STARTED STAT  TIME CMD             COMMAND
 1054 1054 19  0 12:34:53 Ssl  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n    rsyslogd
 1054 1086 19  0 12:34:53 Ssl  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n    in:imuxsock
 1054 1087 19  0 12:34:53 Ssl  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n    in:imklog
 1054 1090 19  0 12:34:53 Ssl  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n    rs:main Q:Reg
15
Franklin Piat

Bạn co thể thử top -H -p <pid>.
[.__.] Nhưng xin lưu ý về một số tùy chọn '-H' của hương vị Unix không khả dụng trong lệnh top.

8
Hemant
ps -H le <pid>

Điều này sẽ hiển thị chủ đề như các quá trình. Cũng cần nhớ rằng tất cả các luồng của đa luồng phải có cùng một PID. Linux thực hiện điều này bằng cách tạo các nhóm luồng. Chủ đề đầu tiên là người lãnh đạo của nhóm và PID của nó sẽ là tgid (chủ đề nhómID) của nhóm chủ đề.

Bạn có thể tìm hiểu thực tế về PID và trạng thái của các luồng bằng cách sử dụng/Proc hệ thống tệp. Một cách khác để đạt được điều này là kiểm tra PID bằng cách sử dụng ps, sau đó chạy lệnh sau:

cat /proc/pid/status

Sau đó kiểm tra thêm pids/tgid của chủ đề và chạy lệnh sau:

cat /proc/pid/task/threadid/status
4
Ayush Goyal
top -H -p <process_id>

Điều này sẽ liệt kê cho bạn các chủ đề, được liên kết với quy trình của bạn (tức là process_id) [Được sử dụng trên Ubuntu. Có khả năng tùy chọn -H không khả dụng trên một số hương vị linux]

1
parasrish
ps huH -p pid | wc -l 

Lệnh trên cho thấy số lượng luồng đang chạy cho quy trình cụ thể pid if for Java process

0
ialiras

Tôi đang tìm kiếm điều tương tự, và đã có thể đưa ra kịch bản bash sau đây,
[.__.] Đây vẫn đang hoạt động, tôi sẽ cập nhật nó khi tôi cải thiện tập lệnh.
[.___.

cập nhật với bộ lọc và xử lý thông tin

#!/bin/bash

ps -ef --no-headers | while read line; do         # for each process read the info (without headers)
  IFS='    ' read -r -a array <<< "$line"       # split info into array
  psResultStr="ps -p ${array[1]} -lfT | wc -c"      # count how many threads per PID
  numThreads=$(eval $psResultStr)             # trying to convert it to number so i can filter later
  if [ "$numThreads" -gt "1000" ]             #only show process with 1K or more
  then
    printf "Number of threads for PID:${array[1]} Has $numThreads Threads. Process info: "
       for ((i = 7; i < ${#array[@]}; ++i)); do    #Process info starts at idx 7
                position=$(( $i + 1 )) # bash arrays are 0-indexed
                lineText=$(echo ${array[$i]}|tr -d '\n')  # remove any new lines
                printf "%s" "$lineText"           #output line item
            done
            printf "\n\n"
  fi
done
0
JavaSheriff