it-mot-dan-vi.com

Một hướng dẫn hoàn thành bash dễ dàng?

Tôi muốn tìm hiểu làm thế nào để viết kịch bản hoàn thành bash. Hướng dẫn nào bạn muốn giới thiệu?

86
tshepang

Không có nhiều hướng dẫn hoàn thành bash xung quanh, nhưng cái này khá hay:

Giới thiệu về Hoàn thành Bash

  • Phần 1 dành cho kiến ​​thức chung
  • Phần 2 bao gồm việc tạo tập lệnh trong /etc/bash_completion.d/
58
wag

Tôi sẽ bắt đầu bằng cách xem thư viện hoàn thành bash đã được tập hợp bởi những người ở đây:

http://bash-completion.alioth.debian.org/

Họ cũng có một danh sách gửi thư:

http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/bash-completion-devel

21
Andre Stechert